Deltatelegram_bot


.ربات را در گروه خود اضافه و ادمین نمایید سپس با ارسال کد دستوری زیر ربات را در گروه خود نصب نمایید


/addfree

یا

نصب رایگان


.برای بدست آوردن آیدی گروه خود عبارت زیر را در گروه خود تایپ و ثبت نمائید

پنل